வெட்டீரியா இண்டிகா L. - டிப்டிரோகார்ப்பேசி

:

தமிழ் பெயர் : தூப மரம், பைனிமரம், வெள்ளைகுன்றிகம், வெள்ளை டமார், வெள்ளை குங்கிலியம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : உயர்ந்த மரம், 40 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது, சிலநேரங்களில் 60 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பழுப்பு நிறம், வழுவழுப்பானது, உள்பட்டை கிரீம் நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
சாறு : ரெசினஸ் சாறு.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் அமைப்பு கொண்டது; இலையடிச்செதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 2-3.5 செ.மீ. நுனியில் தடித்தது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-27 X 4.5-10 செ.மீ. நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவமுடையது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 13-20 ஜோடிகள்; விளிம்பை ஒட்டி வளைவானது, மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெலிதானது, நெருக்கமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள்; அடர்ந்த நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, வெள்ளை நிறமான மலர்கள், மகரந்த பை மஞ்சள் நிறம்
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), வெளிறிய அரக்கு நிறம், 3-அறைகளை கொண்டது, நீள்சதுரம் 6.4 X 3.8 செ.மீ. வரை நீளமானது, புல்லி இதழ்கள் நிரந்தரமானவை, வளைந்தது; ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக முதல் எமர்ஜெண்ட் மரங்களாக (காடுகளின் மேல்மட்ட அடுக்கை விட மிக உயர்ந்த மரமாக), குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதியில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Linnaeus, Sp. Pl. 515. 1753; Gamble, Fl. Madras 1: 85. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 45. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 195. 1996.

Top of the Page