வெப்ரிஸ் பைலாக்குலாரிஸ் (Wt. & Arn.) Engl. - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : டொடாலியா பைலாக்குலாரிஸ் Wt. & Arn.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: காராகில், மூத்தசாரி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 16 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பெரியவை கார்க் போன்றது பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது மற்றும் ஆரஞ்ச் நிறமான புள்ளிகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, மூவ்விலை கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், பல்வினேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; சிற்றிலை 7.6-25.4 X 3.8-10.2 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி நீளமான சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு கிட்டதட்ட அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு (விளிம்பு நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் கிட்டதட்ட நோரானது மற்றும் இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பேனிக்கிள் வகை, தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, காம்பற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), சதைப்பற்றானது, கோள வடிவமானது, 2 அறைகளுடையது, சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; ஒவ்வொரு அறையும் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 100-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அரிதானது (Ahmedullah & Nayar, 1987).

சான்று ஏடு :

Engl. & Prantl., Nat. Pflazenf. 3: 178. 1896; Gamble, Fl. Madras 1: 151. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 83. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 225. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 180.1903.

Top of the Page