വെര്‍നോണിയ ആര്‍ബോറിയ Buch.-Ham. - ആസ്റ്ററേസി

Synonym : വെര്‍നോണിയ മോണോസിസ്‌ ബെന്തം എക്‌സ്‌ ക്ലാര്‍ക്‌

Vernacular names : Malayalam: ഏറകാത്തിര, കരണ, കടവരി, മലംപരുവ.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 15 മീറ്റര്‍വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന ഇടത്തരം മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : പുറംതൊലിക്ക്‌ തവിട്ട്‌ നിറം; വെട്ട്‌പാടിന്‌ കറുപ്പ്‌നിറം.
Branches and Branchlets : ഇളംശിഖിരങ്ങള്‍ ഉരുണ്ടതാണ്‌, നിറയെ രോമാവൃതവും.
Leaves : ഏകാന്തര ക്രമത്തിലുളള ഇലകള്‍ സര്‍പ്പിളാകൃതിയില്‍, കമ്പുകളുടെ അറ്റത്ത്‌ കൂട്ടമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 മുതല്‍ 2.6 സെ.മീ വരെ നീളം ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു, കനത്ത രോമാവൃതമാണ്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8.5 മുതല്‍ 19 സെ.മീ വരെ നീളവും 4 മുതല്‍ 11 സെ.മീ വരെ വീതിയും, അപ അണ്‌ഡാകാരമോ വീതിയേറിയ അപഅണ്‌ഡാകാരമോ ആണ്‌, പത്രാഗ്രം കൂര്‍ത്തതോ ചെറുവാലോട്‌ കൂടിയതോ ആണ്‌, പത്രാധാരം ആപ്പാകാരംമുതല്‍ കൂര്‍ത്തിരിക്കുന്നതോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ ചെറുതും വലുതും ദന്തങ്ങള്‍ അനുക്രമമായി വരുന്ന രീതിയിലുളള, അകലത്തിലുളള ഇരട്ട ദന്തങ്ങളോട്‌ കൂടിയതാണ്‌, കടലാസ്‌ പോലത്തെ പ്രകൃതം, കീഴ്‌ഭാഗം കനത്ത രോമാവൃതമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകള്‍ഭാഗത്ത്‌ രോമാവൃതമാണ്‌, ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ 10 മുതല്‍ 15 വരെ ജോഡികള്‍, അരികുകള്‍ക്കടുത്ത്‌ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ത്രീതീയ ഞരമ്പുകള്‍ പെര്‍കറന്റ്‌ ജാലികമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : ഊതനിറത്തിലുളള പൂക്കള്‍, ഹെഡ്‌പൂങ്കുലയില്‍ വലിയ ഉച്ഛസ്ഥപാനിക്കിള്‍ സൈമുകളായി കാണുന്നു.
Fruit and Seed : അക്കീനുകള്‍ വരമ്പുകളോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; ഒറ്റവിത്ത്‌ മാത്രം, പാപ്പസ്‌ ഒരു നിരമാത്രം.

Ecology :

1900 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ അരികുകളില്‍ അങ്ങിങ്ങായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്തോമലേഷ്യ മേഖലയില്‍ വളരുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മദ്ധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും വളരുന്നു.

Literatures :

Trans. Linn. Soc. London 14: 218.1824; Gamble, Fl. Madras 2: 672.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 257. 2004; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 256. 1990; Cook, Fl. Bombay 2: 12. 1902.

Top of the Page