வைட்டக்ஸ் லியுக்கெசைலான் L.f. - வெர்பீனேசி

இணையான பெயர் : வால்ரொத்தியா லியுக்கெசைலான் (L.f.) Roth

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நீர்-நொச்சி.மலையாளப் பெயர்: ஆற்றுநொச்சி, நீர்நொச்சி.கன்னடப் பெயர்: சென்ஜினி, ஹுலினேக்கி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம், 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, கைவடிவகூட்டிலைகள் அல்லது அரிதாக மூவ்விலை கூட்டிலைகள், எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.5-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் 5 (அரிதாக 3), இலை அலகு 7-11.5 X 2-3.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ் அல்லது மெல்லிய கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-14 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை, தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; மலர்கள் ஒழுங்கற்றவை (சைகோமார்பிக்), காம்பற்றது; அல்லி இதழ்கள் வெள்ளை-பர்புள் நிறமான உரோமங்களுடையது; மகரந்தபை பர்புள் நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), வழுவழுப்பானது, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, பர்புள்-கருப்பு நிறமானது; விதைகள் 4.

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையிலுள்ள காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Suppl. Pl. 294. 1781; Gamble, Fl. Madras 2: 1092. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 363. 2004.

Top of the Page