வெண்லாண்டீயா தைரசாய்டீயா (Schult.) Steud. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : கேந்தியம் தைரசாய்டீயம் Schult.; வெண்லாண்டீயா நொட்டொனியானா Wall. ex Wt. & Arn.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கதம்பம், தொவரைமலையாளப் பெயர்: பேகானாரக்கம், வெள்ளதலச்செடி, பூவு, தொவராகன்னடப் பெயர்: டொரனி, தீந்துலு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன், முதிரும் போது வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மூன்று இலைகள் வட்டமைப்பிலுடையது, சிலசமயங்களில் எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் முக்கோணமானது மற்றும் அதிக்கூரியது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது; இலைக்காம்பு 0.5-0.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5.5-10 X 1.8-4 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட்-டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும், அடர்த்தியாக தைரசாய்டு சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), அறைகள் இணையுமிடத்தில் வெடிக்க கூடியது, கோள வடிவமானது, 2-அறைகளுடையது; விதைகள் எண்ணற்றது, சிறியவை.

வாழியல்வு :

மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள புல்வெளிகள் மற்றும் பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 400-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Nomencl. Bot. (ed. 2) 2: 786. 1841; Gamble, Fl. Madras 2: 588. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 237. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:61. 2001; Cook, Fl. Bombay 1: 584.1903.

Top of the Page