சான்ந்தோபில்லம் ஆர்நாட்டியானம் Wt. - சான்ந்தோபில்லேசி

இணையான பெயர் : சான்ந்தோபில்லம் (ப்)புளேவசன்ஸ் Roxb.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: முட்டை நாரத்தி.மலையாளப் பெயர்: மதுக்கா, மாடாக்கா, மொட்டல்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை ஆரஞ்ச் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் பச்சை நிறமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.4-0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5.5-15 ´2-5.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது அல்லது நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது சிறிது அலை போன்றது; சார்ட்டோசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-9 ஜோடிகள், சீராக வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி, உரோமங்களுடையது; மலர்கள் வெள்ளை-மஞ்சள் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 1-அறைகளுடையது, கோள வடிவமானது, சுருக்கங்களுடையவை (ருக்கோஸ்), கரும்பச்சை நிறமானது, 2.2 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Illustr.1: 50.t. 23. 1840; Gamble, Fl. Madras 1: 59. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 36. 2004.

Top of the Page