ஆக்டிபில்லா எக்ஸ்சல்சா (Dalz.) Muell.-Arg. - ஈபோர்பியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, லெண்டிசெல்லேட்; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில்கள் ஒர் ஜோடி, எளிதில் உதிரக்கூடியது, இலைக்காம்பு 2 செ.மீ. வரை நீளமானது, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியது; இலை அலகு 15 X 4 செ.மீ., வெவ்வேறு வடிவுடையது. நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட சற்று மேல் எழும்பியது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பினனலுடையது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக காணப்படுபவை, சிறிய காம்புடையது, அல்லி இதழ்கள் வெள்ளை நிறமானது; பெண்மலர்கள் தனித்தவை இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, நீண்ட காம்புடையது, அல்லி இதழ்கள் மஞ்சள் நிறமானது மற்றும் சிறியது, பூத்தட்டு மஞ்சள் நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, சிறிது தட்டையானது, 2 X 3.2 செ.மீ., தடித்தது, நீண்ட இலைக்காம்புடையது; ஒர் அறையில் 2 விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 300-2200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆங்காங்கே தெற்கு சயாத்திரியிலும் மற்றும் அரிதாக சிக்மகளூர் (பாபாபுடான் மலைகள்) மேலும் சிர்சி பகுதிகள் (மத்திய சயாத்திரி) காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Linnaea 32: 78. 1863; Gamble, Fl. Madras 2: 1283. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 408. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 114. 1996

Top of the Page