ആക്‌റ്റിനോഡാഫ്‌നെ ലാസോണി Gamble - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 12 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : നന്നായി വിണ്ടുകീറിയ, ഇളം തവിട്ട്‌നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : കനത്തില്‍ റൂഫസ്‌ രോമിലമായ, താരതമ്യേന ദൃഢമായ, ഉരുണ്ട, ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവാണ്‌, ഉപതരംഗിതവും; ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടതുമായ ഘടനയുളള കനത്തരോമിലമായ, ദൃഢമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 3.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 12 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 22 സെ.മീ വരെ നീളവും 5.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 10 സെ.മീ വരെ വീതിയും ആകൃതി സാധാരണയായി അപഅണ്‌ഡാകാരവും ചിലപ്പോള്‍ അപകുന്താകാരവുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം ഉപകോണാകാരമോ മുനപ്പില്ലാത്ത നിശിതാഗ്രം തൊട്ട്‌ ലഘുദീര്‍ഘാഗ്രംവരെയാകാം, പത്രാധാരം വീതികുറഞ്ഞ ആപ്പാകാരത്തിലാണ്‌, മുകളില്‍ മുഖ്യസിരയിലും കീഴെയും റൂഫസ്‌ രോമിലമാണ്‌, കീഴെ നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌, മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യസിര; 8 ഓ 9 ഓ ജോഡി ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ഏതാണ്ട്‌ തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പാര്‍ശ്വസ്ഥ മുഴപ്പുകളില്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും.
Fruit and Seed : കായ ഒറ്റ വിത്തുളള ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1200 മീറ്ററിനും 2400 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിതവനങ്ങളില്‍ മേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായോ ഉപമേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായോ വളരുന്നു, ചിലപ്പോള്‍ 600 മീറ്ററിനും 1200 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട്‌.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-പടിഞ്ഞാറന്‍ ആനമല, നീലഗിരി്‌, വയനാട്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.

Literatures :

Kew Bull.1925.129; Gamble, Fl. Madras 2: 1231. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 394. 2004.

Top of the Page