ஆக்டினோடஃபுனே லாசோனை Gamble - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை நுண்ணிய வெடிப்புகளுடையது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, சப்வர்டிசில்லேட்; இலைக்காம்பு தடித்தவை, 3.5 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 12-22 X 5.5-10 செ.மீ., பொதுவாக தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, சிலசயங்களில் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கியது, அல்லது கூரியதுடன் மழுங்கிய நுனியுடையது முதல் சிறிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் குறுகிய ஆப்பு வடிவானது, அலகின் கீழ்பரப்பில் மற்றும் அலகின் மேற்புறத்திலுள்ள மையநரம்பும் உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 அல்லது 9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிட்டதட்ட விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, கூட்டமாக பக்கவாட்டிலுள்ள கழலைகள் மேல் அமைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக அல்லது மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக மிக உயர்ந்த மலைகளிலுள்ள (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200-2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகள்) பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை. சிலசமயங்களில் மிதமான உயர்ந்த மலைகளில் (600-1200 மீ.) உள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - மேற்கு ஆனைமலை, நீலகிரி மற்றும் வயநாடு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Kew Bull.1925.129; Gamble, Fl. Madras 2: 1231. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 394. 2004.

Top of the Page