അഗ്ലയ ഇലയാഗ്നോയിഡിയ (A. Juss.) Benth. - മീലിയേസി

Synonym : നെമെഡ്ര ഇലയാഗ്നോയിഡിയ എ.ജസ്സ്‌; അഗ്ലയ റോക്‌സ്‌ബര്‍ഗിയാന ഹിറോണിയസ്‌ വറൈറ്റി കര്‍ട്ടാല്ലെന്‍സിസ്‌ ഗാംബിള്‍; അഗ്ലയ ഇലയാഗ്നോയിഡിയ (ജസ്സ്‌.) ബെന്തം വറൈറ്റി കര്‍ട്ടാലെന്‍സിസ്‌ (ഗാംബിള്‍) നായര്‍; അഗ്ലയ ഇലയാഗ്നോയിഡിയ (എ.ജസ്സ്‌.) ബെന്തം വറൈറ്റി ബെഡോമി (ഗാംബിള്‍) ന

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 10 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുള്ള, ചാരകലര്‍ന്ന തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുള്ള പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന തവിട്ട്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : ഇളം ഉപശാഖകള്‍, ഉരുണ്ടതും കനത്തില്‍ പരുക്കന്‍ ശല്‌ക്കിതവുമാണ്‌.
Exudates : സമൃദ്ധമല്ലാത്ത, വെളുത്ത സ്രവം.
Leaves : ഇലകള്‍ ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായടുക്കിയ, അസമപിച്ഛക ബഹുപത്രങ്ങളാണ്‌; മുകളില്‍ ലഘുവായി ചാലുള്ള, പരുക്കന്‍ ശല്‌ക്കിതമായ മുഖ്യാക്ഷത്തിന്‌ 1.5 സെ.മീ മുതല്‍ 3.5 സെ.മീ വരെ നീളം; അറ്റത്ത്‌ ഒറ്റയായുള്ള 2 ഓ 3 ഓ സമ്മുഖമോ ഉപസമ്മുഖമോ ജോഡികളായുള്ള പത്രകങ്ങള്‍; പത്രകഫലകത്തിന്‌ 3 സെ.മീ മുതല്‍ 7 സെ.മീ വരെ നീളവും 1 സെ.മീ മുതല്‍ 3 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി വീതി കുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തം തൊട്ട്‌ അപകുന്താകാരം വരെയുമാണ്‌, മുനപ്പില്ലാത്ത നിശിതം തൊട്ട്‌ ഉപദീര്‍ഘാഗ്രം വരെ ആയ പത്രാഗ്രം, ചിലപ്പോള്‍ ഉപകോണാകാരമാണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ ആപ്പാകാരം വരെയാണ്‌, കടലാസ്‌ പോലത്തെ പ്രകൃതം, ഇളം ഇലകള്‍ കനത്തില്‍ പരുക്കന്‍ ശല്‌ക്കിതമാണ്‌, മൂക്കുമ്പോള്‍ അരോമിലമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചെറുതായി ഉയര്‍ന്നതാണ്‌, 8 മുതല്‍ 13 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വളരെ നേര്‍ത്ത, വീതിയേറിയ ജാലിതമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പരുക്കന്‍ ശല്‌ക്കിതമായ, പൂങ്കുലകള്‍, ഇലകളേക്കാള്‍ ചെറുതായ, കക്ഷീയ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഓരോ അറയിലും ഓരോ വിത്തുവീതമുള്ള, 2 അറകളുള്ള കായ, പരുക്കന്‍ ശല്‍ക്കിതമായ 1.5 സെ.മീ കുറുകേയുള്ളതും, അറ്റം കുഴിയാത്തതുമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഗോളാകാരത്തിലുള്ള ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

സാധാരണയായി 1000 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ, വരണ്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ചിലപ്പോള്‍ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായും വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്തോമലേഷ്യ മേഖല തൊട്ട്‌ പസഫിക്‌ ദ്വീപുകള്‍ വരെയുള്ളിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമ ഘട്ടത്തില്‍-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യ സഹ്യാദ്രിയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Fl. Austral. 1: 383. 1863; Pannell, A taxonomic monograph of the Genus Aglaia Lour. (Meliaceae), 143. 1992; Gamble, Fl. Madras 1: 180. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 87. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 230. 1996.

Top of the Page