அக்லையா எலக்நாய்டியா (A. Juss.) Benth. - மீலியேசி

இணையான பெயர் : நேமட்ரா எலக்நாய்டியா A. Juss.; அக்லையா ராக்ஸ்பர்க்கியானா Hiern. ரகம் கோற்றலான்சிஸ் Gamble; அக்லையா எலக்நாய்டியா (A. Juss.) Benth. ரகம் கோற்றலான்சிஸ் (Gamble) Nair; அக்லையா எலக்நாய்டியா (A. Juss) Benth. ரகம் பெ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் கலந்த ப்ரவுன் நிறமானது, லெண்டிசெல்லேட்; உள்பட்டை சிவப்பு கலந்த ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக லெப்பிடோட் செதில்களுடையது.
சாறு : வெள்ளை நிறமானது, குறைந்தளவே உண்டாகின்றன
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; கூட்டிலையின் மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) 1.5-3.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கேனாலிகுலேட், லெப்பிடோட் செதில்களுடையது; சிற்றிலைகள் 2-3, எதிரேமைந்தது அல்லது கிட்டதட்ட எதிராகமைந்தது, நுனியில் ஒர் சிற்றிலை மட்டும் உடையது, சிற்றிலையின் அலகு 3-7 X 1-3 செ.மீ. குறுகிய-நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது (மற்றும் அதன் முனை மழுங்கியது) முதல் கிட்டதட்ட அதிக்கூரியது, சிலசமயங்களில் மழுங்கியவை, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, சார்ட்டேசியஸ், குறுத்து இலைகள் அடர்த்தியாக லெப்பிடோட் செதில்கள் உடையவை, முதிர்ந்த இலைகளில் செதில்கள் உதிர்ந்துவிடுகின்றன; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட சிறிதளவு உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-13 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியவை, அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும், பேனிக்கிள், கூட்டிலையின் நீளத்தை விட குறைந்தது லெப்பிடோட் செதில்களுடையவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவம் போன்றது, லெப்பிடோட் செதில்களுடையவை, 1.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கனியின் நுனி குழிந்தது, 2 அறைகளுடையது, அறைக்கு ஓர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பொதுவாக குறைவாக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் மற்றும் சிலசமயங்களில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளிலும், கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா முதல் பசுபிக் தீவுகள் வரை; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Fl. Austral. 1: 383. 1863; Pannell, A taxonomic monograph of the Genus Aglaia Lour. (Meliaceae), 143. 1992; Gamble, Fl. Madras 1: 180. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 87. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 230. 1996.

Top of the Page