அல்போன்சியா ஸ்கிளிரோகார்ப்பா Thw. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறு மரம், 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டையில் மெல்லிய வெடிப்பு காணப்படும்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெலிந்தது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-0.7 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது அல்லது மெல்லிய உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5-8 x 1.8-3 செ.மீ.; ஈட்டி வடிவ இலை,அலகின் நுனி மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், சார்ட்டேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் சுமாராக 10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கூட்டமாக சிறிய மஞ்சரி காம்பில் இருக்கும், தனியானது, மலர்காம்பு 0.5-0.6 செ.மீ. உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : கொத்தான முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 6 வரை இருக்கும், கோளவடிவானது, உரோமங்களுடையது, கழலைகளுடையது, இரண்டுக்கு அதிகமான விதைகள், இரண்டு வரிசையிலானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள குறைந்த மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படும் (அகஸ்த்திய மலைப்பகுதியில் உள்ள திருநெல்வேலி மலைகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது).

சான்று ஏடு :

Enum. Pl. Zeyl. 11. 1858; Gamble, Fl. Madras 1: 23. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 15. 2004.

Top of the Page