ஆண்டியாரிஸ் டாக்சிகேரியா Lesch. - மோரேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: மர-வுரி, ஆரந்தெல்லிமலையாளப் பெயர்: ஆரந்தாள், மரவுரி, ஆரஞ்சல்லி, ஆரயான்நாளி, நெட்டாவில்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய தாங்கு_வேர்களுடைய(பட்ரஸ்டு) இலையுதிர் மரம் 50 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-வெள்ளை நிறமானது, வழவழப்பானது, நீர் கோர்த்தது போன்ற (புஸ்டுலார்) எழும்பிய அமைப்புடைய லெண்டிசெல் நீள்வாக்கில் அமைந்தது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
சாறு : தண்ணீர் போன்ற சாறு அல்லது வெள்ளை நிற பால் போன்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்), இலையடிச்செதில் சிறியவை, இணைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியவை மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்தவல்லது; இலைக்காம்பு 0.3-0.8 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 6.5-15 X 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது ஆங்காங்கே சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, அலகின் மேற்பரப்பு மற்றும் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது மற்றும் அலகின் கீழ்பரப்பு சொரசொரப்பானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை; ஆண் மலர்கள் பச்சை-மஞ்சள் நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை மஞ்சரி காம்புடைய ஸ்பைக் வகை; பெண் மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை .
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), சதைப்பற்றானது, பைரிபார்ம் அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவம், கரும்சிவப்பு நிறமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

எமர்ஜெண்ட் மரங்களாக (காடுகளின் மேல்மட்ட அடுக்கை விட மிக உயர்ந்த மரமாக), பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

பாலியோட்ரொபிக்; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris 16: 478. t. 22. 1820; Gamble, Fl. Madras 3: 1367.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 437. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 109.1984; Almeida Fl. Maharashtra 4b:356.2003; Cook, Fl. Bombay 2:655. 1902;

Top of the Page