பேஸா இண்டிகா (Bedd.) Ding Hou - செலஸ்டேரசி

இணையான பெயர் : ட்ரொக்கிசான்ட்ரா இண்டிகா Trochisandra indica Bedd.; குரிமியா பைபார்ட்டைட் Lawson; குரிமியா இண்டிகா Gamble

தமிழ் பெயர் : கடப்லா

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரம் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, ப்ரவுன் நிறம்; உள்பட்டை பிங்க் கலந்த கிரீம் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, இலை மற்றும் இலையடிச்செதில் விழுந்த வடு கொண்டது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் அமைப்பு, கிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும், இலையடிச்செதில் பெரியது, 2.5 செ.மீ. வரை நீளமானது; ஈட்டி வடிவம், உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 2.5-4.5 செ.மீ., இலைக்காம்பின் இரண்டு நுனியிலும் உப்பியது; இலை அலகு 10-18 X 4.5-8.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் குறுகிய முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி மழுங்கியதுடன் கூரியது அல்லது சிறிய அதிக்கூரியது மற்றும் மடிப்புகளுடையது, அலகின் தளம் வட்டமானது, கோரியேசியஸ், மேற்பரப்பில் பளபளப்பானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 11-20 ஜோடிகள், இணையானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமானது மற்றும் இணையான பெர்க்கரண்ட், மெலிதானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : தண்டின் நுனியில் அமைந்த பேனிக்கில்டு ரெசீம்ஸ்; மலர்கள் சிறியது, வெண்மை நிறமுடையது.
கனி / விதை : கேப்சூல், சிவப்பு நிறமுடையது, இரண்டு பகுதியுள்ள கேப்சூல், ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஓர் விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. - 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு சயாத்திரி பகுதியில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Blumea suppl. 4. 152. 1958; Gamble, Fl. Madras 1: 207. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 95. 2004.

Top of the Page