பிஸ்சோபியா ஜவானிக்கா Bl. - ஈபோர்பியேசி

:

தமிழ் பெயர் : மிளாச்சடையன், தோண்டி.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிகப்பெரிய இலையுதிர் மரம், 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது அல்லது முதிர்ந்த மரத்தில் செதில்கள் போன்று உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : மரப்பட்டை வெட்டுப்படும் போது ஒட்டக்கூடிய சிவப்பு நிறமான சாறுயுடையது.
இலைகள் : இலைகள், மூவ்விலை கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் 0.6 செ.மீ. நீளமானது, கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது; கூட்டிலையின் மையக்காம்பு 5-15.5 செ.மீ. நீளமானது, பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பக்கவாட்டிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, நடுவிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 3.5 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலையின் அலகு நீள்வட்டம் முதல் அகன்ற நீள்வட்டமானது, பொதுவாக மத்தியிலுள்ள சிற்றிலை பெரியது, 7.5-13 X 3.5-9 செ.மீ., சிற்றிலையின் அலகின் நுனி வால் அல்லது வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு பிறை போன்ற பற்களுடையது, கோரியேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள், அலகின் பின்புறத்தில் நரம்புகள் கிளைக்குமிடத்தில் உரோமங்களற்ற டொமேஸ்சியா உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள்; மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, பச்சை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 1.3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதைகள் 6-8, நீள்சதுர வடிவானது, முக்கோண வடிவானது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள் வரை காணப்படுபவை, நீரோடைகளின் அருகாமையில் காணப்படுகின்றன, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து, 1300 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Bijdr. 1168. 1826-1827; Gamble, Fl. Madras 2: 1312. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 410. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 119. 1996.

Top of the Page