ப்ளாச்சியா கேலிசினா Benth. - ஈபோர்பியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, லெண்டிசெல் உடையது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : இலை மற்றும் தண்டின் வெட்டிய பகுதியில் வெண்மை நிறமான திரவத்தை சுரக்ககூடியது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, அல்லது எதிரடுக்கம் போன்றவை, சிலசமயங்களில் சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.2-0.3 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 4-9.5 X 1.6-4.2 செ.மீ., நீள்வட்ட-சாய்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது மற்றும் மழுங்கியவை அல்லது சிறு பிளவுடையது (ரெட்யுஸ்), அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9 ஜோடிகளுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறமானவை, ஓர்பாலானவை, ஓரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் மெல்லிய ரெசீம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது தொகுப்பானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), சிறு பிளவுகளுடையது, 1 செ.மீ. நீளமானது; புல்லி இதழ்கள் கனியில் நிரந்தரமானவை, விரிந்தவை; விதைகள் மூன்று கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து, 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலை முதல் வருசநாடு மலைகள் வரை (தெற்கு சயாத்திரி ) மற்றும் மத்திய சாயாத்திரியில் கூர்க் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

J. Linn. Soc. Bot. 17: 226. 1880; Gamble, Fl. Madras 2: 1338. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 411. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 120.1996.

Top of the Page