கேலிக்கார்ப்பா டொமண்டொசா (L.) Murr. - வெர்ப்பினேசி

இணையான பெயர் : டுமக்ஸ் டொமண்டொசா L. கேலிக்கார்ப்பா லானேட்டா L.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: வெற்றிலை-பட்டை.மலையாளப் பெயர்: தின் பெரிவல்லம், திரி பெரிவல்லம்.கன்னடப் பெயர்: ரிசிப்த்திரி, ஆர்த்திகிடு.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் நான்கு கோணங்களுடையது, அடர்த்தியாக நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 2.5-7.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக வெள்ளை நிறமானது நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 10.5-25 X 5.5-15 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, மெல்லிய கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), அலகின் கீழ்பரப்பு அடர்த்தியாக வெள்ளை நிறமான நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்பு பகுதிகள் அலகின் மேற்புறத்தில் பள்ளமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : கிளைத்த சைம் வகை மஞ்சரி, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் பர்புள் நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோள வடிவமானது, கருப்பு நிறமானது, பளபளப்பானது, 4 பைரீன்; விதைகள் 3-4.

வாழியல்வு :

மரங்கள் அடர்த்தியற்ற திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி), குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Murray, Syst. Veg. (ed. 13) 130. 1774; Gamble, Fl. Madras 2: 1092. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 357. 2004.

Top of the Page