സിനമോമം ഫിലിപെഡിസെല്ലാറ്റം Kosterm. - ലോറേസി

Synonym : സിന്നമോമം ഗ്രാസൈില്‍ സെന്‍സു ജെ. ഹൂക്കര്‍

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 10 മീറ്റര്‍ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : നേര്‍ത്ത ഉപശാഖകള്‍ അരോമിലമോ അറ്റത്ത്‌ ചെറുതായി അടങ്ങിയ രോമിലമോ ആണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖമോ-ഉപസമ്മുഖമോ ആണ്‌; ചാലുളള അരോമിലമായ നേര്‍ത്ത ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.7 സെ.മീ മുതല്‍ 1.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ മുതല്‍ 8.5 സെ.മീ വരെ നീളവും 2 സെ.മീ മുതല്‍ 5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി രേഖീയ-കുന്താകാരം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-അണ്‌ഡാകാരം വരെയാണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘമോ മുനപ്പില്ലാത്ത വാലോട്‌ കൂടിയ ദീര്‍ഘാഗ്രമോ ആണ്‌, വാലിന്‌ 1 സെ.മീ മുതല്‍ 3 സെ.മീ വരെ നീളം, പത്രാധാരം നിശിതംതൊട്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതോ ആണ്‌, ഉപചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം, നീലരാശി കലര്‍ന്ന കീഴ്‌ഭാഗം, അപആധാരമായി 3 ഞരമ്പുകളുളളതാണ്‌, അഗ്രത്തിലെത്തുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ പാര്‍ശ്വസികള്‍; തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ഞരമ്പുകള്‍ അടുത്ത ജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : നേര്‍ത്ത ഞെട്ടുളള, ഏതാനും പൂക്കള്‍ മാത്രമുളള നേര്‍ത്ത അരോമിലമായ പൂങ്കുലകള്‍ കക്ഷീയമോ ഉപഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുമാത്രമുളള കായ, ആഴംകുറഞ്ഞ പരിദള കപ്പോടുകൂടിയ 0.8 സെ.മീ നീളമുളള, ദീര്‍ഘഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

700 മീറ്ററിനും 1500 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ ഇടത്തരം ഉയരമുളള ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-അഗസ്‌ത്യമലകളില്‍ വളരുന്നു.

Status :

വംശനാശ ഭീഷണിയുളളതാണ്‌ (ഐ. യു.സി. എന്‍, 2000).

Literatures :

Bull. Bot. Surv. India 25. 92. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1223. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page