சின்னமாம் பில்லிபெடிசில்லோட்டம் Kosterm. - லாரேசி

இணையான பெயர் : சின்னமாமாமம் க்ரைசல் Sensu J.Hk.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, உரோமங்களற்றது அல்லது தண்டின் நுனியில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை - கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை; இலைக்காம்பு 0.7-1.5 செ.மீ. நீளமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 5-8.5 X 2-.5 செ.மீ., கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால்-அதிக்கூரியதுடன் மொட்டையான முனையுடையது (அதன் முனை 1-3 செ.மீ. நீளமானது) அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், சப்கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது மற்றும் மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்); 3 நரம்புகளை தளத்திற்கு சற்று மேலே உடையது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறிய நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அல்லது கிட்டதட்ட தண்டின் நுனியில் அமைந்த பேனிக்கிள், மெல்லியது, உரோமங்களற்றது, குறைந்த எண்ணிக்கையில் மலர்களுடையது; மலர்காம்பு நூலைப்போன்றது (பில்லிஃபார்ம்)
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, 0.8 செ.மீ. நீளமானது; கனியிலுள்ள ப்பீரியான்ந்த் நிரந்தரமானது, ஆழமில்லாத கோப்பை போன்றது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிதமான உயரமுடைய மலைகளில் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 700-1500 மீ. வரையான மலைகளில்) உள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Bull. Bot. Surv. India 25. 92. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1223. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page