സിന്നമോമം മാക്രോകാര്‍പം J. Hk. - ലോറേസി

Synonym : സിന്നമോമം ഇനേര്‍സ്‌ വൈറ്റ്‌.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : വപ്രമൂലമുളള 15 മീറ്റര്‍വരെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : മിനുസമുളള, ഇളം തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, കോണാകാര ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖം തൊട്ട്‌ ഉപസമ്മുഖം വരെ ആകാം; ഛേദത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള, ദൃഢമായ അരോമില ഇലഞെട്ടിന്‌ 1 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 2.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 7 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 18 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 7.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി അണ്‌ഡാകാരം തൊട്ട്‌ അണ്‌ഡാകാര-കുന്താകാരം വരെയുമാകാം, പത്രാഗ്രം ഉപകോമാകാരത്തിലാണ്‌, പത്രാധാരം നീണ്ടുനേര്‍ത്തതാണ്‌, ചര്‍മ്മിലപ്രകൃതം, അരോമിലം അപആധാരമായി 3 ഞരമ്പുളളതാണ്‌, അഗ്രത്തിലെത്താത്ത പാര്‍ശ്വസിരകള്‍; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; തിരശ്ചീന പെറകറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയഞരമ്പുകള്‍; മിക്കവാറും അപ്രസ്‌കതമായ അടുത്ത ജാലിതമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : 7 സെ.മീ വരെ നീളമുളള പൂങ്കുലകള്‍, അയഞ്ഞ കക്ഷീയ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, 1.5 സെ.മീ നീളമുളള, വികസിക്കാത്ത, മാംസളമായ ഫലവിദളക്കപ്പിന്റെ ശേഷിപ്പുകളുളള, 2.5 സെ.മീ വരെ നീളമുളള, ദീര്‍ഘഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

900 മീറ്ററിനും 2000 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും അപൂര്‍വ്വമായി കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Hooker, Fl. Brit.India 5: 133. 1886; Bull. Bot. Surv. India 25: 100. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1225. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 60. 1996.

Top of the Page