சின்னமாமம் மேக்ரோகார்ப்பம் J. Hk. - லாரேசி

இணையான பெயர் : சின்னமாமம் இன்னர்ஸ் Wt.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்காமானவை முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை; இலைக்காம்பு தடித்தது, 1-2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-18 X 2.5-7.5 செ.மீ., முட்டை முதல் முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; 3 நரம்புகளை தளத்திற்கு சற்று மேலேயுடையது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறு நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது மற்றும் தெளிவற்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், மலர்கள் நெருக்கமில்லாதவை, 7 செ.மீ. வரை நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்டமானது, 2.5 செ.மீ. வரை நீளமானது; கனியிலுள்ள ப்பீரியான்ந்த் நிரந்தரமானது, சதைப்பற்றுடையது, 1.5 செ.மீ. நீளமானது, அதன் இதழ்கள் பெரிதாகதவை; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900-2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அரிதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit.India 5: 133. 1886; Bull. Bot. Surv. India 25: 100. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1225. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 60. 1996.

Top of the Page