സിന്നമോമം മലബാട്രം (Burm.f.) Bl. - ലോറേസി

Synonym : ലോറസ്‌ മലബാട്രം ബര്‍മന്‍ ഫിലിയസ്‌, സിന്നമോമം ഇനേര്‍സ്‌ റീന്‍വാര്‍ഡ്‌

Vernacular names : Tamil: കാട്ടുകറുവപ്പട്ടൈಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: അടവുലവങ്ങപ്പട്ടെ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 15 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ചെറുകുരുക്കള്‍ നിറഞ്ഞ, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള, മിനുസമായ പുറംതൊലി; ഹൃദ്യസുഗന്ധമുള്ളതാണ്‌. വെട്ട്‌പാടിന്‌ ഇളം തവിട്ട്‌ നിറമാണ്‌.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട, ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘൂവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖം തൊട്ട്‌ ഉപസമ്മുഖം വരെയാകാം; ഛേദത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമുളള ഘടനയുളള, അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 2 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 9.5 സെ.മീ മുതല്‍ 30 സെ.മീ വരെ നീളവും, 3.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 7.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും ആകൃതി, ആയതാകാരമോ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-ആയതാകാരം തൊട്ട്‌ ആയതാകാര-കുന്താകാരം വരെയാകാം. പത്രാഗ്രം നിശിതം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘാഗ്രം വരെയാകാം, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതുവരെയാകാം, അരോമിലം, മുകളില്‍ തിളങ്ങുന്നതാണ്‌, ഹൃദ്യസൂഗന്ധമുളളതാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം; ആധാരത്തില്‍ 3 ഞരമ്പുകളുളളതാണ്‌, അഗ്രത്തിനോടടുത്തെത്തുന്ന പാര്‍ശ്വസിരകള്‍, മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ഞരമ്പുകള്‍ സൂക്ഷ്‌മമായി ജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : നനുത്ത രോമിലമായ, ധാരാളം പൂക്കളുളള പൂങ്കുല, കപടഉച്ഛസ്ഥമോ കക്ഷീയമോ ആയ അയഞ്ഞ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന കര്‍ണ്ണങ്ങളുളള, 0.7 സെ.മീ നീളമുളള ഫലബാഹ്യദളത്തോടു കൂടിയ ദീര്‍ഘഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1000 മീറ്റര്‍ വരെ താഴ്‌ന്നതും ഇടത്തരം ഉയരമുളളതുമായ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി സാധാരണയായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Bijdr. 568. 1826; Bull. Bot. Surv. India 25: 102. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1224. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 61. 1996.

Top of the Page