சின்னமாமம் வீரம் Presl - லாரேசி

இணையான பெயர் : சின்னமாமம் சிலானிக்கம் Bl.

தமிழ் பெயர் : கருவா

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), 16 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது, நறுமணமிக்கது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கம் முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை, அரிதாக மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தது; இலைக்காம்பு 2 செ.மீ., நீளமானது, பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-16 X 3-5 செ.மீ. நீள்வட்டம்-முட்டை முதல் நீள்வட்ட-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மூன்று நரம்புகளை (அரிதாக 5 நரம்புகளை) அலகின் தளத்திலே உடையது, பக்கநரம்புகள் அனைத்தும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது, நறுமணமிக்கது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்திற்கு இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறு நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், 20 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கனியில் நிரந்தரமான ப்பீரியான்ந்த் கோப்பை போன்றது, வரித்தழும்புகளுடையது, நிரந்தரமான இதழ்களுடையவை; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 600-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Priroz. 2: 36 and 37-44, t. 7. 1825; Bull. Bot. Surv. India 25: 126. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1224. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 397. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 62. 1996.

Top of the Page