സിന്നമോമം വൈറ്റി Meissn. - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : കുരുക്കള്‍ നിറഞ്ഞ, ചാര നിറത്തിലുളള മിനുസമായ പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : ഇളം ഉപശാഖകള്‍, കോണാകാരത്തിലും മൂത്തവ ഉരുണ്ടതുമാണ്‌, അരോമിലം.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖം തൊട്ട്‌ ഉപസമ്മുഖം വരെയാകാം, ചിലപ്പോള്‍ ഏകാന്തരവും, സര്‍പ്പിളവുമാണ്‌; ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള, അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 1 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 2 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ മുതല്‍ 7.5 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.5 സെ.മീ മുതല്‍ 4 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി അണ്‌ഡാകാരംതൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ അണ്ഡാകാരം വരെയാവാം, ചിലപ്പോള്‍ ഉപവൃത്താകാരമാവാം, പത്രാഗ്രം ഉപകോണാകാരമോ ഉപകോണാകാരത്തിലുളള ചെറുദീര്‍ഘാഗ്രമോ ആണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരം തൊട്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതാവാം, കനത്ത ചര്‍മ്മില പ്രകൃതമാണ്‌, അരോമിലം, നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌; ആധാരമായോ അപആധാരമായോ ഉളള മൂന്ന്‌ ഞരമ്പുകളുളളതാണ്‌ (ചിലപ്പോള്‍ 5 ഞരമ്പുകള്‍), പാര്‍ശ്വസിരകള്‍ പത്രാഗ്രത്തിലെത്താത്തവയാണ്‌, തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ചെറുഞരമ്പുകള്‍ സൂക്ഷ്‌മജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : ഏതാനും പൂക്കള്‍ മാത്രമുളള, സാധാരണയായി 8 സെ.മീ വരെ നീളമുളള പൂങ്കുലകള്‍ കക്ഷീയമോ കപടഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ പാനിക്കിള്‍ ആണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, അപകോണാകാരത്തിലുളള കര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ കീഴ്‌ഭാഗത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളുളള, 1.5 സെ.മീ വരെ നീളമുളള മാംസളമായ ഫലബാഹ്യദള കപ്പുളള ദീര്‍ഘവൃത്തീയ ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1400 മീറ്ററിനും 2400 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍, ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹഹിത വനങ്ങള്‍ തൊട്ട്‌ മൊണ്ടേന്‍ വനങ്ങളില്‍ വരെ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-ആനമല, പളനി, നീലഗിരി മലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വളരുന്നു.

Literatures :

DC., Prodr. 15. 11. 1864; Bull. Bot. Surv. India 25: 122. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1224. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 397. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 63. 1996.

Top of the Page