சின்னமாமம் வைட்டியை Meissn. - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, சாம்பல் நிறமானது, நீர் கோர்த்தது போன்ற எழும்பிய அமைப்புடையது (புஸ்டுலார்).
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் கோணங்களுடையது மற்றும் முதிர்ந்தவைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கம் முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை, அல்லது மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தது; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ., நீளமானது, பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-7.5 X 3.5-4 செ.மீ. சிலசமயங்களில் வட்டவடிவானது (ஆர்பிகுலேட்), அலகின் நுனி மழுங்கியது அல்லது சிறிய அதிக்கூரியதுடன் மொட்டையான முனையுடையது, தடித்த கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது மற்றும் மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்)போன்றது, மூன்று நரம்புகளை (சிலசமயங்களில் 5 நரம்புகளை) அலகின் தளத்தில் அல்லது அதற்கு சற்று மேல் அமைந்தது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறு நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் மற்றும் கிட்டதட்ட தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள், 8 செ.மீ. வரை குறைந்த எண்ணிக்கையில் மலர்கள் கொண்டது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, 1.5 செ.மீ. வரை நீளமானது; கனியிலுள்ள நிரந்தரமான ப்பீரியான்ந்த் கோப்பை போன்றது, சதைப்பற்றானது, தலைக்கீழ் கூம்பு வடிவானது, அதன் இதழ்கள் நிரந்தரமானது, விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள கடல்மட்டத்திலிருந்து 1400-2400 மீ. உயரத்திற்கு இடைப்பட்ட மலைகளில் உள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - ஆனைமலை, பழனி மற்றும் நீலகிரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

DC., Prodr. 15. 11. 1864; Bull. Bot. Surv. India 25: 122. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1224. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 397. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 63. 1996.

Top of the Page