க்ளாசினா இண்டிகா (Dalz.) Oliver - ரூட்டேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நானா, கரிவேப்பிலை, காட்டா-வேப்பிலைமலையாளப் பெயர்: காட்டுமுந்தரி, கொராகொட்டா, காட்டுகருவேப்பு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பல்வினேட், இளம்பருவத்தில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3-0.5 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலை 7-13, மாற்றுஅடுக்கமானவை, 2.5-6.5 X 1.7-3.5 செ.மீ., முட்டை வடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது அலகின் இரு பக்கங்களும் சமமற்றது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனையில் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்), அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை முதல் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்ப் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, மலர்களின் பாகங்கள் ஐந்தின் மடங்கானது; மலர்காம்பு 0.4 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது, 1.3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கனியும் போது மஞ்சள் நிறமானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1300 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-அரிதாக தெற்கு சயாத்திரியிலும் மற்றும் ஆங்காங்கே மத்திய மற்றும் மகாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Oliver, J. Linn. Soc. Bot. 5: 36. 1861; Gamble, Fl. Madras 1: 155. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 80. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 183.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:205. 1996.

Top of the Page