ഡൈമോര്‍ഫോകാലിക്‌സ്‌ ലാവിയാനസ്‌ J.Hk. - യൂഫോര്‍ബിയേസി

Synonym : ട്രൈഗോണോസ്റ്റമോണ്‍ ലാവിയാനസ്‌ മുള്ളര്‍-ആര്‍ഗ്‌

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : സൂക്ഷ്‌മ ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുള്ള, ചാര നിറത്തിലുള്ള പുറംതൊലി; വെട്ടുപാടിന്‌ ഓറഞ്ച്‌ നിറമാണ്‌.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി സര്‍പ്പിളക്രമത്തിലാണ്‌; എളുപ്പം ഇളകിപ്പോകുന്ന അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ത്രികോണാകാരത്തിലുള്ളതാണ്‌; ചാലുള്ള, അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 സെ.മീ. മുതല്‍ 2 സെ.മീ. വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6 സെ.മീ മുതല്‍ 18 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.3 സെ.മീ മുതല്‍ 9 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി വീതി കുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തം തൊട്ട്‌ കുന്താകാരം വരെയാകാം, മുനപ്പില്ലാത്ത പത്രാഗ്രം നിശിതമോ ദീര്‍ഘമോ ആണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ വൃത്താകാരം വരെയാകാം, അരികുകള്‍ അസമമോ ദന്ത്വങ്ങളില്‍ ഗ്രന്ഥികളോടുകൂടിയ വിദൂരത്തിലായി ഏറെ പ്രകടമല്ലാത്ത ദന്തുരമോ ആവാം, ഉപചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം; 6 മുതല്‍ 11 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വീതിയേറിയ ജാലിതമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും; വെളുത്ത ആണ്‍പൂക്കള്‍ സൈമുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു; പെണ്‍ പൂക്കള്‍ ഒറ്റക്കായോ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഒന്നിച്ച ഉച്ഛസ്ഥാമായോ ഇലകള്‍ക്കെതിരായോ ഉണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : 3 വീതം വിത്തുകളുള്ള, രോമിലമായ, 3 ഭാഗങ്ങളുള്ള കായ, 4 ഓ 5 ഓ ആയതാകാര-കാന്താകൃതിയിലുള്ള അസമമായ ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്ന ബാഹ്യദളങ്ങളുള്ള കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌.

Ecology :

1400 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങള്‍ തൊട്ട്‌ വരണ്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ വരെ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രി മധ്യ സഹ്യാദ്രി തെക്കന്‍ മഹാരാഷ്‌ട്രന്‍ സഹ്യാദ്രി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Hooker, Fl. Brit. India 5: 404. 1887; Gamble, Fl. Madras 2: 1337. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 415. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 130. 1996.

Top of the Page