டைமார்போகேலிக்ஸ் லாவியானஸ் J.Hk. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : ட்ரைகோனாஸ்டிமான் லாவியானஸ் Muell.-Arg.

தமிழ் பெயர் :

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, நுண்ணிய லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; இலையடிச்செதில் முக்கோண வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 0.6-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-18 X 2.3-9 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம் முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது அல்லது கூரியது மற்றும் மழுங்கிய முனை கொண்டது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது அல்லது ஆங்காங்கே தெளிவற்ற பிறை போன்ற பற்களுடையது, பிறையின் நடுவே சுரப்பிகளுடையது, சப்கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-11 ஜோடிகளுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் வெள்ளை நிறமானவை, சைம் மஞ்சரியானவை; பெண்மலர் தனித்தவை அல்லது 2-3 மலர்கள் தண்டின் நுனியில் அல்லது இலையின் எதிரே காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, உரோமங்களுடையது, 3-அறைகளுடையது; புல்லி இதழ்கள் 4-5 கனியில் நிரந்தரமானவை, நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, இதழ்கள் சமமற்றவைகள்; விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் குறைந்தளவு மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 1400 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகின்றன - தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. India 5: 404. 1887; Gamble, Fl. Madras 2: 1337. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 415. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 130. 1996.

Top of the Page