டையோஸ்பைராஸ் அங்குஸ்டிஃபோலியா (Miq.) Kosterm - எபனேசி

இணையான பெயர் : மாபா அங்கஸ்டிஃபோலியா Miq.; டையோஸ்பைராஸ் நைக்ரஸன்ஸ் (Dalz.) Saldanha

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் குறிப்பு சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை அரக்கு நிறமுடையது, கழலைகள் காணப்படும், உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு கலந்த மஞ்சள் நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மற்றும் கணு இடைவெளி சிறியது; சிறுநுனிக்கிளைகளில் அடர்த்தியான மென்உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5 செ.மீ. வரை நீளமானது, வளையமானது, இளங்காம்பு உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 2.2-8 X 1-2.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம், அலகின் நுனி மழுங்கி வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு தடித்தது மற்றும் அலை போன்ற விளிம்புகளுடையது, கோரியேசியஸ், புதிய இலைகளில் உரோமங்கள் காணப்படும் மற்றும் முதிர்ந்த இலைகள் உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தோராயமாக 7 ஜோடிகள், கிளைத்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் மூன்று மலர்களுடைய கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும், மலர் வெண்நிறமுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்டம், 1 செ.மீ. வரை நீளமானது; புல்லி இதழ்கள் மூன்று கொண்டது, 1-3 விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - அதிகமாக மத்திய சாயாத்திரி மேலே உள்ள சிக்மகளூர் பகுதியில் காணப்படுகிறது.

குறிப்பு :

தற்போது இந்த சிற்றினம் டையோஸ்பைராஸ் நீல்கரன்சிஸ் (Wt.) Kosterm. (Ref.: Monograph on Indian Diospyros, Singh, 2005) உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது; ஆனால் இந்த சிற்றினத்தின் வாழியல்வு தனித்துள்ளதால் இங்கு தனியான சிற்றினமாகவே தரப்பட்டுள்ளது.

சான்று ஏடு :

Sri Lanka J. Sci. 12: 106. 197l; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 335. 1996; Gamble, Fl. Madras 2: 768. 1997 (re. ed).

Top of the Page