டையோஸ்பைராஸ் அசிமிலிஸ் Bedd. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : கருந்தலை, கருந்தலி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : கருப்புநிற பட்டை, வெடிப்புகளுடையது, பட்டையின் உட்புறம் வெளிறிய ஆரஞ்சு முதல் அடர்ந்த ஆரஞ்சு நிறம் கொண்டது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1 செ.மீ. வரை நீளமுடையது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-15.2 X 2.5-6 செ.மீ., குறுகிய நீள்சதுரம் முதல் நீள்சதுரம்-நீள்வட்டம் போன்றது, அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டு முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, கோரியேசியஸ் முதல் சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-7 ஜோடிகள், தளப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு ஜோடி நரம்புகள் வளைவானது மற்றும் நெருக்கமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் கொண்டது அல்லது சிறிதளவு பெர்க்கரண்ட்
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் வெண்மை நிறமுடையது, கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது குட்டையான சைம், குழாய் போன்றது; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, மற்றும் பூக்காம்பற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது; நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் வளைந்தது; 6 விதைகள் கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Madras For. Rep. 20. 1. 1866-1867; Gamble, Fl. Madras 2: 775. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 269. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 44. 2005.

Top of the Page