ഡയോസ്‌പൈറോസ്‌ ബോര്‍ഡില്ലോണി Brand. - എബണേസി

Vernacular names : Tamil: കാരി; കരുഞ്ചാതി, കരുന്തുവരMalayalam: കരി, കൊടല്‍, കൊട്ടല്‍, തെരിക, തെരിക്ക

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 28 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : കറുത്ത പുറംതൊലി; വെട്ടുപാടിന്‌ ഇളം ഓറഞ്ച്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : ഇളം ഉപശാഖകള്‍ ഉരുണ്ടതും, തവിട്ട്‌ രോമിലവുമാണ്‌.
Leaves : ലഘൂവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയിരിക്കുന്നു; ചാലോട്‌കൂടിയ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.7 സെ.മീ നീളം, ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്‌ രോമിലമാണ്‌, പിന്നീട്‌ അരോമിലവും; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ മുതല്‍ 15 സെ.മീ വരെ നീളവും 1.8 സെ.മീ മുതല്‍ 5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആയതാകാരം മുതല്‍ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ - ആയതാകാരം വരെയാണ്‌, മുനപ്പില്ലാത്ത അറ്റത്തോടുകൂടിയ ദീര്‍ഘാഗ്രം, പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, ഉപചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലവും തിളങ്ങുന്നതുമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; 6 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡി നേര്‍ത്ത ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ തിരശ്ചീനമായി അടുത്ത പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌; കൊഴുത്ത രോമിലമായ, ആണ്‍പൂക്കള്‍ കക്ഷീയ സൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു; തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ പെണ്‍പൂക്കള്‍, മൂത്തതടിയിലുണ്ടാകുന്ന സൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ 7 സെ.മീ കുറുകേയുളള, മരംപോലുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌, കായോട്‌ ചേര്‍ന്ന്‌ നില്‍ക്കുന്ന ബാഹ്യദളങ്ങള്‍ മരംപോലെ ദൃഢമാണ്‌; 10 വരെ, ആയത-അണ്‌ഡാകാര വിത്തുകള്‍.

Ecology :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും മാത്രം.

Distribution :

28 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.

Literatures :

Indian Trees 435. 1906; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 54.2005; Gamble, Fl. Madras 2: 777. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 270. 2004.

Top of the Page