டையோஸ்பைரஸ் போர்டிலோனை Brand. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : கரி, கருங்சாத்தி, கருந்துவாரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 28 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அரக்கு நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், புதிய இலைகளில் உரோமங்கள் காணப்படும் மற்றும் முதிர்ந்த இலைகள் உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-15 X 1.8-5 செ.மீ. நீள்சதுரம் முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவமுடையது, அலகின் நுனி மழுங்கி வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் கூரியது, சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது மற்றும் பளபளப்பானது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான கிடைமட்ட பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம், பொன்னிற உரோமங்களுடையது; பெண்மலர்கள் முதிர்ந்த கிளைகளில் காணப்படும் (காலிஃபுளோரஸ்) சைம், பொன் நிறமான மென்உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, கட்டை போன்றது, 7 செ.மீ. குறுக்களவு கொண்டது - கனியின் புல்லி இதழ்கள் கட்டை போன்றது, விதைகள் 10 வரை இருக்கும், நீள்சதுரம்-முட்டை வடிவானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. முதல் 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Indian Trees 435. 1906; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 54.2005; Gamble, Fl. Madras 2: 777. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 270. 2004.

Top of the Page