டையோஸ்பைராஸ் ஓவாலிஃபோலியா Wt. - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் வளையமானது, சிறிதளவு உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-13 X 1.5-5 செ.மீ., பொதுவாக குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி மழுங்கியது முதல் வட்டமானது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவமுடையது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, அலகின் மேற்பரப்பில் மையநரம்பு பள்ளமானது, தளப்பகுதி பருத்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் படர்ந்த வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள், ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் பொதுவாக முதிர்ந்த கிளைகளின் இலைக்கோணங்களில் கொத்தாக காணப்படும்; மஞ்சள் நிறமுடையது; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, அல்லது முதிர்ந்த கிளைகளில் காணப்படும்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), காம்பற்றது (சப்சேசைல்), உருண்டையானது 2 செ.மீ. வரை குறுக்களவுடையது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் வளைந்து காணப்படும்; ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தெற்கு சாயாத்திரியின் மழை மறைவு பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 1227. 1848; Gamble, Fl. Madras 2: 777. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 272. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 185. 2005; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 340. 1996.

Top of the Page