டையோஸ்பைரஸ் பைரோகார்ப்பாய்டஸ் Ramesh & Franceschi - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெலிதானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 2 செ.மீ. வரை நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 7-13 X 2.5-7 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் நீள்சதுரம்-ஈட்டி வடிவமுடையது, சிறிதானது மற்றும் வால் போன்று நீளமானது, அல்லது கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது மற்றும் சிறிதளவு டெக்கரண்ட், உரோமங்களற்றது, சப்கோரியேசியஸ், நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் கொண்டது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-11 ஜோடிகள்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் சிறிய சைம் மற்றும் 3-4 மலர்களை கொண்டது; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, காம்பற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, மிகச்சிறிய காம்புடையது, 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, அடர்ந்த அரக்கு நிறமான உரோமங்களுடையது; பழத்தின் புல்லி இதழ்கள் வளரக்கூடியது, வளைந்தது மற்றும் மெலிதான அலை போன்ற விளிம்பு கொண்டது; 1-4 விதைகளை கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அந்தமான் தீவுகளில் காணப்படும்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - அரிதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரியின் தெற்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Blumea 38 (1): 131. 1993; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 272. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 213. 2005.

Top of the Page