டையோஸ்பைரஸ் சல்கேட்டா Bourd. - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது, வழுவழுப்பானது, உள்பட்டை பிங்க் நிறமுடையது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 2 செ.மீ. வரை நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது; இலை அலகு 13-20 X 4-7 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் நீள்சதுரம்-ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், உரோமங்களற்றது, சார்ட்டேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 15 ஜோடிகள், மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் பரந்த வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் காம்பற்றது, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்; பெண்மலர்கள் 1-5 மலர்களை கொண்ட கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் அல்லது முதிர்ந்த கிளைகளில் காணப்படும், காம்பற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), காம்பற்றது, முட்டை வடிவம் மற்றும் நுனி சதுரமானது (ட்ரன்கேட்), 8-10 பள்ளங்களுடையது, உரோமங்களுடையது; பழத்தின் புல்லி இதழ்களின் விளிம்பு அலை போன்றது; விதைகள் 10.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 250 மீ. வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - மேற்கு பெரியார் பகுதியில் ஆற்றங்கரை ஒரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (தெற்கு சாயாத்திரி).

சான்று ஏடு :

Blumea 23: (2). 471. 1977; Gamble, Fl. Madras 2: 777. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 272. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 229. 2005.

Top of the Page