ட்ரைபீட்டஸ் ஒப்லான்ஜீஃபோலியா (Bedd.) Airy Shaw - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : லானையோசாகம் ஒப்லான்ஜீஃபோலியம் Bedd.; சைக்ளோஸ்டிமான் மேக்ராபில்லஸ் Bl.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற வளையமானது; மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, ஆங்காங்கே லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் முட்டை வடிவானது, 0.7 செ.மீ. நீளமானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.4-1.0 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்குருத்து நிலையில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 12-30 x 5-11 செ.மீ. நீள்சதுர முதல் நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி குறுகிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு சமமானது அல்லது ஆங்காங்கே பற்களுடையது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகளுடையது, தடித்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தடித்தவை மற்றும் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, இலைக்கோணங்கள் அல்லது முதிர்ந்த தண்டின் பக்கவாட்டில் கொத்தாக காணப்படுபவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோளவடிவானது, 2.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, அடர்த்தியான உரோமங்களுடையது, காம்பற்றவை; விதைகள் 2 கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிக குறைந்த மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மலைகளில் உள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 400-1400 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு மற்றும் மத்திய (கூர்க் மற்றும் சிக்மகளூர் பகுதிகள்) சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Kew Bull.23: 57. 1969; Gamble, Fl. Madras 2: 1302. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 415. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 131. 1996.

Top of the Page