ഡ്രൈപെറ്റസ്‌ പോര്‍ട്ടെറി (Gamble) Pax & Hoffm. - യൂഫോര്‍ബിയേസി

Synonym : ഹെമീസൈക്ലിയ പോര്‍ട്ടെറി ഗാംബിള്‍

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 10 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : വലിയ അടരുകളായി ഇളകിപ്പോകുന്ന, നരച്ചനിറത്തിലുളള പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ ഇളം ഓറഞ്ച്‌ നിറമാണ്‌.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ തവിട്ട്‌ നിറമോ നരച്ച ചാര നിറമോ ഉളള ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍ തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയതാണ്‌; അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ എളുപ്പം ഇളകി വീഴുന്നവയാണ്‌; ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.4 സെ.മീ മുതല്‍ 0.8 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ മുതല്‍ 9 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ മുതല്‍ 9 സെ.മീ വരെ നീളവും 2 സെ.മീ മുതല്‍ 4 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി ദീര്‍ഘവൃത്തംതൊട്ട്‌ അണ്‌ഡാകാരം വരെയാകാം. മുനപ്പില്ലാത്ത ദീര്‍ഘാഗ്രം, പത്രാധാരം അസമമാണ്‌, അവിഭജിതമായ അരികുകള്‍, നേര്‍ത്ത ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം; മുകളില്‍ പരന്നിരിക്കുന്ന മുഖ്യസിര; ചിലപ്പോള്‍ ഏറ്റവും താഴത്തെ ജോഡികളിലെങ്കിലും കക്ഷങ്ങളില്‍ രോമിലമായ ഡൊമീഷ്യയുളള 5 മുതല്‍ 7 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ജാലിതമായിട്ടുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : കക്ഷീയ കൂട്ടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും.
Fruit and Seed : 2 വിത്തുവീതമുളള, കനത്തില്‍ റൂഫസ്‌ രോമിലമായ കായ ഡ്രൂപ്പ്‌ ആണ്‌.

Ecology :

വരണ്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-മിക്കവാറും വരുഷനാട്‌ മലകളില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു, അപൂര്‍വ്വമായി അഗസ്‌ത്യമലയുടെ സുരക്ഷിതമേഖലയില്‍ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.

Literatures :

Engler, Pflanzenr. 81: 268. 1922; Gamble, Fl. Madras 2: 1300. 1993 (re. ed).

Top of the Page