ட்ரைபீட்டஸ் வெனஸ்டா (Wt.) Pax. & Hoffm. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : அஸ்டைலிஸ் வெனஸ்டா Wt.; கெமிசைக்ளியா வெனஸ்டா (Wt.) Thw.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற வளையமானது; மரப்பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் பொதுவாக தொங்கியவை; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.5 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 6-9 x 2-2.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால்-அதிக்கூரியது மற்றும் மழுங்கிய முனையுடையது; அலகின் தளம் சமமற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-15 ஜோடிகளுடையது, மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக காணப்படும்; பெண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தனித்தனியாக காணப்படும்.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்வட்ட வடிவானது, 1-விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பொதுவாக மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1400 மீ. மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - ஏலமலை மற்றும் ஆனைமலைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் (தெற்கு சயாத்திரி) மற்றும் நீலகிரி தெற்கு பகுதியில் (தமிழ்நாடு பகுதி) காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Engler, Pflanzenr. 4. 147. 25. 268. 1922; Gamble, Fl. Madras 2: 1300. 1993 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 132. 1996.

Top of the Page