എറിത്രോസൈലോണ്‍ മൂണി Hochr. - എറിത്രോസൈലേസി

Synonym : എറിത്രോസൈലോണ്‍ അക്യൂമിനേറ്റം (ആര്‍നോള്‍ഡ്‌) വാല്‍പ്‌.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ചെറുമരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : നേര്‍ത്തതും പരന്നതുമായ ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയ വിധത്തിലാണ്‌; അടയാളം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ നേരത്തേ ഇളകിവീഴുന്ന 0.3 സെ.മീ നീളമുളള കുന്താകാര അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ജോഡികളായി ഉണ്ടാകുന്നു; ഛേദത്തില്‍ ഒരുവശം പരന്നും മറുവശം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.3 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 4 സെ.മീ മുതല്‍ 8 സെ.മീ വരെ നീളവും 1.5 സെ.മീ മുതല്‍ 3 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം നീണ്ടവാലോട്‌ കൂടിയതും പത്രാധാരം നിശിതവുമാണ്‌; അവിഭജിതം, അരോമിലം, കടലാസ്‌പോലത്തെ പ്രകൃതം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചാലുളളതാണ്‌; ദ്വിതീയ സിരകള്‍ അപ്രസക്തവും ത്രിതീയ സിരകള്‍ അവ്യക്തവുമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഒറ്റയായി കക്ഷങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ, ഒറ്റവിത്തുളള, വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘഗോളാകാര ഡ്രൂപ്‌ ആണ്‌.

Ecology :

ഉദ്ദേശം 900 മീറ്ററില്‍ ഉളള ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലെ വയനാട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Bull. Inst. Bot. Buitenzorg 22: 54. 1905; Gamble, Fl. Madras 1: 127. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 66. 2004.

Top of the Page