எரித்ரோஜைலம் மூனை Hochr. - எரித்ரோஜைலேசி

இணையான பெயர் : எரித்ரோஜைலான் அக்குமினேட்டம் (Arn.) Walp.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிகச்சிறிய மரங்கள்
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை :
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, தட்டையானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில்கள் ஒர் ஜோடி, 0.3 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.2-0.4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; இலை அலகு 4-18 X 1.5-3 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, சார்ட்டேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தனித்தவைகள்
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதான கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக ஏறக்குறைய கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் குறிப்பாக தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரியில் வயநாடு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Inst. Bot. Buitenzorg 22: 54. 1905; Gamble, Fl. Madras 1: 127. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 66. 2004.

Top of the Page