இயோனிமஸ் ஆங்குலேட்டஸ் Wt. - செலஸ்ட்ரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது கொண்டது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலையடிச்செதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.4-0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-10 X 1.3-4 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம் அல்லது ஈட்டிவடிவம், அலகின் நுனி குறுகிய கூரியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது; அலகின் விளிம்பு தடித்தது, சிறிது உள்நோக்கி வளைந்து (ரெவலுட்), உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் அடிப்பரப்பில் தெளிவில்லாமல் காணப்படும், மேற்பரப்பில் சிறிது தெளிவாக காணப்படும்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைக்கோணங்களில் அமைந்த சைம் மஞ்சரி; மலர்கள் பளபளப்பற்ற பர்ப்பிள் நிறமுடையது.
கனி / விதை : கேப்சூல், தலைகீழ் முட்டை வடிவம், 5 இறக்கைகளுடையது, 1-2 விதைகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் காணப்படும்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக 800 மீ. முதல் 1400 மீ. உயரம் வரையுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் காணப்படும் - பரவலாக தமிழ்நாட்டு பகுதியில் உள்ள பாலக்காடு மலையிலும் மற்றும் அரிதாக தெற்கு சாயாத்திரி பகுதியிலும் காணப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 1053. 1846; Gamble, Fl. Madras 1: 203.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 96. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 95. 1996.

Top of the Page