பைக்கஸ் ட்ருப்பேசியா Thunb. ரகம் ப்பூபஸ்சென்ஸ் (Roth) Corner - மோரேசி

இணையான பெயர் : பைக்கஸ் மைசூரன்சிஸ் Heyne; பைக்கஸ் மைசூரன்சிஸ் Heyne ex Roth ரகம் ப்பூபஸ்சென்ஸ் Roth

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கல்ஆல், கல்-ஆலா, சொனை-ஆலாமலையாளப் பெயர்: செல்லா, கல்ஆல், காட்டுஆலுகன்னடப் பெயர்: பிலி கொலி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது, எண்ணற்ற தொங்கு வேர்களுடையவை, தடித்த கிளைகளில் கொத்தாக தோன்றக்கூடியவை
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது ( உலரும் போது சுருக்கங்களுடையவை (ருக்கோஸ்)), ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் 1 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1.5-3.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 10-22 x 6-15 செ.மீ., அகன்ற நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது அல்லது முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது சிறிய இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, இளம்பருவத்தில் ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள், தெளிவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைகோனியம், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தனித்தவை, கோளவடிவானது, காம்பற்றது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; மலர்கள் ஓர் பாலானவை.
கனி / விதை : சைகோனியம், காம்பற்றது, நீள்சதுர வடிவானது அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, 2.5 செ.மீ. நீளமானது, கனியும் போது ஆரஞ்ச்-மஞ்சள் நிறமானவை, உரோமங்களுடையது; சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்) வழவழப்பானது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா முதல் இண்டோ-சைனா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Gard. Bull. Singapore 17: 381. 1960 & 21: 13. 1965; Gamble, Fl. Madras 3: 1361.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 439. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 116.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 645. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b:366. 2003

Top of the Page