பிலிசியம் டேசிபியன்ஸ் (Wt. & Arn.) Thw. - சாப்பிண்டேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நீங்கல், நீர்கோங்கு, ஆத்தாடாலி, இருவிலிபாலை.மலையாளப் பெயர்: வால்முறிச்சா, நீரொலி, காட்டுநெல்லி, சனிமரம்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற பெரிய செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது, இலைகள் உதிருவதனால் ஏற்படும் தழும்புகளுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்) அல்லது ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 15-20 செ.மீ. நீளமானது, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) இறகுடையது; சிற்றிலை காம்பற்றது, 8-12 (-17), எதிரடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, சிலசமயங்களில் மாற்றுஅடுக்கமானவை, 4-13 X 1.5-2.5, கோட்டு வடிவானது-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது மற்றும் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்) அல்லது அரிதாக அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, மெல்லிய கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றது, மெல்லியவை, நெருக்கமானவை, இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் சிறியவை, பாலிகேமஸ்; மலர்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), பர்புள் நிறமானது, பளபளப்பானது, நீட்சியுடையது, 1.3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரியின் கிழக்கு பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Jack. Enum. Syst. Pl. 19. 1790; Gamble, Fl. Madras 1: 249. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 108. 2004.

Top of the Page