கார்சீனியா கம்மி-கட்டா (L.) Robs. - குளுசியேசி

இணையான பெயர் : கம்போஜியா கம்மி-கட்டா L.; கார்சீனியா கம்போஜியா (Gaertn.) Desr.

தமிழ் பெயர் : கோர்க்காபுளி, ஹிலா, கோட்டுக்கப்புளி, பனம்புளி.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் வெளிப்புறப்பட்டை சிவப்பு கலந்த ப்ரவுன் நிறமானது லெண்டிசெல்லேட்; உள்பட்டை சிவப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் தொங்கியவை; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : சாறு மஞ்சள் நிறமானது, அதிகளவில் உண்டாகின்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 5-1.6 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ் அல்லது கேனாலிகுலேட், தளத்தில் சிறிது உறை போன்றது; இலை அலகு 5-13 X 2-6 செ.மீ., பல்வேறு வடிவுடையது, குறுகிய நீள்வட்ட வடிவம், தலைகீழ் ஈட்டி முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி பொதுவாக கூரியது, சிலசமயங்களில் மழுங்கியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம் முதல் அட்டனுவேட், கோரியேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் இலையின் இருபுறத்திலும் தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அற்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை மற்றும் இருபாலானவை மலர்கள் கலந்தவை (பாலிகேமஸ்), இலைக்கோணங்களில் அல்லது தண்டின் நுனியில் கொத்தாக காணப்படுபவை; புல்லி இதழ்கள் கிரீம் நிறமானது; அல்லி இதழ்கள் பிங்க் நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 6-8 பள்ளமேடுகளுடையது, 5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; அதிக விதையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Brittonia 20: 103. 1968; Gamble, Fl. Madras 1: 73. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 40. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 205. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 77. 1902.

Top of the Page