கார்சீனியா வைட்டியை Anders. - குளுசியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, சொரசொரப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களை கொண்டது, சிறிய கணுவிடையுடையது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : மஞ்சள் நிறமான சாறுயுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.5-0.8 செ.மீ. நீளமானது, சுருக்கங்களுடையது (ரூக்கோஸ்), இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், டெக்கரண்ட், தளத்தில் சிறிய உறை போன்ற அமைப்புடையது; இலை அலகு 7.5-14 X 1-3 செ.மீ. கோட்டு ஈட்டி வடிவானது, சிலசமயங்களில் காதுமடல் (ஃபால்கேட்), அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், சார்ட்டேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10 ஜோடிகளுடையது, மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-இணையான பெர்க்கரண்ட் கலந்தவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பானவை, காம்பற்றவை; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை மற்றும் காம்பற்றவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 2 செ.மீ. குறுக்களவுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதாகவும், கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிக குறைவான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. Ind. 1: 265: 1874; Gamble, Fl. Madras 1: 74. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 42. 2004.

Top of the Page