கார்சீனியா சான்ந்தோகைமஸ் J.Hk. ex Anders. - குளுசியேசி

இணையான பெயர் : கார்சீனியா டிங்க்டோரியா Dunn.; கார்சீனிய சான்ந்தோகைமஸ் J.Hk; சான்ந்தோகைமஸ் பிக்டோரியா Roxb.; கார்சீனியா பிக்டோரியஸ் (Roxb) D’Arcy

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 14 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ஒழுங்கற்ற பெரிய செதில்களாக பெயரும் தன்மையுடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மஞ்சள் நிறமானவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : மஞ்சள் கலந்த வெண்மை நிறமானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை, தொங்கியவை; இலைக்காம்பு தடித்தது, கோணங்களுடையது, சுருக்க கோடுகளுடையது (ரூக்கோஸ்), தளத்தில் உறை போன்ற அமைப்புடையது, 1-3 செ.மீ. நீளமுடையது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-35 X 4-12 செ.மீ. கோட்டு-நீள்சதுர வடிவம் முதல் நீள்சதுர வடிவானது, சிலசமயங்களில் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது சிறிது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு பின்புறம் சிறிது வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், தடித்த கோரியேசியஸ், உலரும் போது இலையின் பின்புறம் மஞ்சள் அல்லது ப்ரவுன் நிறமடைகிறது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் அதிகமானவை, விளிம்பிலுள்ள நரம்புடன் (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) இனைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அற்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, தொகுப்பானவை; இலைக்கோணங்களில் அல்லது முதிர்ந்த சிறிய கிளைகளில் காணப்படுகின்றன.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 6.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கோளவடிவானது, 1-2 விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1450 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - அரிதாகவும் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. India 1: 269. 1874; Ann. Missouri Bot. Gard. 67(4): 998 (1980 publ. 1981); Gamble, Fl. Madras 1: 74. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 42. 2004; Cook, Fl. Bombay 1:78. 1902; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 207. 1996.

Top of the Page