(க்)களாக்கிடியான் எலிப்டிக்கம் Wt. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : (க்)களாக்கிடியான் எலிப்டிக்கம் Wt. ரகம் ரால்பை (J.Hk.) Gamble; (க்)களாக்கிடியான் மலபாரிக்கம் Bedd.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: குளச்சன், நிஜான்ஜெட்டி..

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, முதிரும் போது வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9 X 3 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் சமமற்றது மற்றும் அட்டனுவேட்-டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது; மையநரம்பு அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படுபவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஒரகம் கொண்டவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), அழுத்தப்பட்ட வடிவமானது, 3-6-அறைகளுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 200-1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Icon. Pl. Ind. Or. t. 1906. 1852; Chakrabarty and Ganopadhyay, JETB 19 199. 1995; Gamble, Fl. Madras 21308.1993; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6 420. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2 144.1996.

Top of the Page