கோனியோதலாமஸ் கார்டியோபெட்டலஸ் (Dalz.) J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

இணையான பெயர் : பாலியால்தியா கார்டியோபெட்டலா Dalz.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம், 3-5 மீ. உயரமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-1.0 செ.மீ. நீளமானது, புதிய இலைக்காம்பு மெல்லிய உரோமங்களுடையது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 10-23 X 3.5-7.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம்; அலகின் நுனி அதிக்கூரியது (கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறுகி கூர்மையானது) அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவம் கொண்டது, அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-15 ஜோடிகள், வளைந்தது, நரம்புகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி மேற்பகுதியில் மேலெழும்பியது, மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை அல்லது முதிர்ந்த கிளைகளின் நுனியில் 1 முதல் 3 மலர்கள் கொத்தாகக் காணப்படும், புல்லி இதழ்கள் சிவப்பு கலந்த பச்சை, அல்லி இதழ்கள் வெளிறிய பச்சை நிறம்.
கனி / விதை : ஒரு விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி).

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைந்த மற்றும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 107. 1855; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 31. 1990; Gamble, Fl. Madras 1: 19. 1997 (re. ed); Cook, Fl. Bombay 1: 13. 1902; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 43. 1996.

Top of the Page