கோணியோதலாமஸ் வைட்டியை J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

:

தமிழ் பெயர் : புளித்தல்.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5-7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் உரோமங்களற்றது, புதிதாக தோன்றிய கிளைகளில் மெல்லிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.6-1 செ.மீ, நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-22 X 4-4.5 செ.மீ. கோட்டு-ஈட்டி வடிவ இலைகள், அலகின் நுனி சிறிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம், கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கீழ்பரப்பில் கரும்புள்ளிகள் காணப்படும்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 13-25 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைபின்னல், தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை, பர்புள் கலந்த மஞ்சள் நிறமானது; மலர்காம்பு 7-12 மி.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : ஒரு விதையுள்ள திரள் முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) கனிகள், காம்பற்ற கனிகள், நீள்வட்டம், நுனி அலகுடையது, 1.5-2.5 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, பழுத்த கனி மஞ்சள் நிறமானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள தெற்கு சயாத்திரி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 106. 1855; Gamble, Fl. Madras 1: 18. 1997 (re. ed); Mohanan and Sivadasan, Fl. Agasthymala 56. 2002; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004.

Top of the Page