ഗോണിയോതലാമസ്‌ വയനാഡെന്‍സിസ്‌ (Bedd.) Bedd. - അനോനേസി

Synonym : അട്രുടിജിയ വയനാഡെന്‍സിസ്‌ ബെഡോം.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 3 മുതല്‍ 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളോ ചെറുമരങ്ങളോ.
Branches and Branchlets : ചെറുതായി രോമിലമായ ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമാത്രമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു; ചാലോട്‌ കൂടിയ, 1 മുതല്‍ 1.3 സെ.മി വരെ നീളമുള്ള ഇലഞെട്ട്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 10 മുതല്‍ 24 സെ.മി വരെ നീളവും (ചിലപ്പോള്‍ 35 സെ.മി വരെ) 3 മുതല്‍ 6 സെ.മി വരെ വീതിയും ആകൃതി ദീര്‍ഘായതാകാരം മുതല്‍ ദീര്‍ഘായത-കുന്താകാരം വരെ, അഗ്രം ചെറുവാലോട്‌ കൂടിയതും, ആധാരം സാവധാനത്തില്‍ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതും; ദൃഢമായതും, മുകള്‍ഭാഗത്ത്‌ വ്യക്തമായിക്കാണുന്നതും, അരികുകള്‍ക്കടുത്ത്‌ കമാനം തീര്‍ക്കുന്നതുമായ 13 മുതല്‍ 16 ജോഡി വരെ ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ക്രമരഹിതമായ ജാലിക തീര്‍ക്കുന്നതുമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ കക്ഷങ്ങളിലോ, മൂത്ത മരത്തടിയിലെ ചെറുമുഴപ്പുകളിലോ ഒറ്റക്കായി ഉാകുന്നു, മഞ്ഞകലര്‍ന്ന പച്ചനിറം, ഉദ്ദേശം 1.5 സെ.മി നീളം; പുഷ്‌പവൃന്തങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏതാ്‌ 5 മീറ്റര്‍ നീളം.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുള്ളതും, ചെറിയ ഞെട്ടോടുകൂടിയ, 1.2 മുതല്‍ 1.5 സെ.മി വരെ നീളമുള്ളതും, അറ്റത്തൊരു മുനപ്പോടുകൂടിയതുമായ, ദീര്‍ഘഗോളാകാരമോ ദീര്‍ഘായതാകാരമോ ആയ സരസഫലങ്ങള്‍ കൂട്ടമായുാകുന്നു.

Ecology :

നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ (4-ാം തട്ട്‌ ) മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - ആനമല മുതല്‍ കൂര്‍ഗ്‌ (കൊടക്‌) മേഖലയില്‍ മാത്രം വളരുന്നു.

Status :

കുറഞ്ഞ വംശനാശ ഭീഷണി്‌: (ഐ. യു. സി. എന്‍., 2000).

Literatures :

Beddome, Icon. Pl. Ind. Or. 1: 13. 61. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 19. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004.

Top of the Page